วัดชัยมงคลธรรมวราราม(ไหล่หินใหม่ ธ.)
กรุณา Log in เข้าสู่ระบบ
หรือ สมัครสมาชิก กับเราก่อน เพื่อเข้าสู่ระบบ


ขอบคุณที่มาเยือน
ขอให้ทุกท่าน เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ

ติดต่อ. วัดชัยมงคลธรรมวราราม(วัดไหล่หินใหม่ ธ.) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทร. 0-5427-4011
วัดชัยมงคลธรรมวราราม(ไหล่หินใหม่ ธ.)
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
ข่าวประชาสัมพันธ์
วัดชัยมงคลฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาพอเพียง >>รายละเอียด
ธรรมะสว่างใจเรื่องร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคมคุณธรรม>>รายละเอียด
เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำวัตรเช้า(05.00 น.)-เย็น(20.00 น.)

เพิ่มเติม ข่าวโครงการ  ข่าวกิจกรรม
ค้นหา
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search


ธรรมะสว่างใจเรื่องร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคมคุณธรรม

Go down

ธรรมะสว่างใจเรื่องร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคมคุณธรรม Empty ธรรมะสว่างใจเรื่องร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคมคุณธรรม

ตั้งหัวข้อ by chaimongkol on Thu Jun 04, 2009 11:19 pm

ธรรมะสว่างใจเรื่องร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคมคุณธรรม

สำหรับวันนี้อาตมาภาพจากได้ในโครงการคุณธรรมดีๆมาเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนโดยทั่วไปให้ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำ เพราะพุทธศาสนาจะเข้มแข็งมั่นคงอยู่ได้ก็เพราะพุทธบริษัททั้ง4 มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกาย วาจาและจิตใจ ในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วชีวิตผู้คนมีความซับซ้อนมากขึ้น เกิดปัญหากระแสทุนนิยมและวัตถุนิยมที่หลั่งไหลเข้าครอบงำวิถีชีวิตผู้คนมากขึ้น เกิดปัญหาสำคัญขึ้นในชุมชนคือรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเกิดภาวะหนี้สินในครัวเรือนเพราะยึดติดในวัตถุมากขึ้นจนเกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือน คนหนุ่มสาวอพยพไปขายแรงงานนอกพื้นที่ทิ้งผู้สูงอายุให้อยู่กับเด็กเกิดปัญหาความล่มสลายของครอบครัวเพราะประชาชนในพื้นที่ไม่อาจรวมตัวกันสร้างอาชีพในชุมชนได้ นอกจากนั้นผู้คนยังติดอบายมุขนิยมการดื่มสุรา/สูบบุหรี่ไม้เว้นแม้กระทั่งในงานบุญทางพระพุทธศาสนาส่งผลกระทบหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนั้นเยาวชนในยุคโลกาภิวัฒน์ยังมีปัญหาที่ซับซ้อนและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนมากขึ้นเช่น ติดเกมส์ ก้าวร้าว ติดอบายมุข
ทางวัดชัยมงคลฯได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้ร่วมประชุมกับหลายฝ่ายเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงในชุมชนเพื่อจะคิดร่วมกันแก้ร่วมกัน ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคม คุณธรรมโดยได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ชื่อว่า “ชมรมธรรมะสว่างใจ”เพื่อมุ่งสร้างสังคมคุณธรรม รวบรวมสมาชิกเพื่อสร้างกลุ่มประชาสังคมที่เข้มแข็งเพื่อชี้ทางสว่างส่องทางชีวิตให้ผู้คนในสังคมได้ดำเนินชีวิตด้วยความขยัน ฉลาด ปราศจากอบายมุข โดยจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและโครงการต่างๆเพื่อมุ่งลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และสร้างสังคมคุณธรรมดังนี้
1.โครงการส่งเสริมการออมและทำบัญชีครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ของชุมชน จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อสร้างวินัยการใช้จ่ายเงิน
2.โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ทำปุ๋ยชีวภาพเช่นปุ๋ยEM /ปุ๋ยมูลไส้เดือน/ปุ๋ยหมัก ปลูกผักปลอดสารพิษ ลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
3.โครงการคัดแยกขยะเพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน ลดปัญหาการเผาและฝังกลบขยะ สร้างภูมิทัศน์ที่ดีในชุมชน
4.โครงการอบรมคุณธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างปัญญาสัมมาทิฏฐิ มีทัศนคติที่ถูกต้องและดีงามในการดำเนินชีวิต ห่างไกลอบายมุข
5.โครงการครอบครัวอบอุ่น สร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรให้สมาชิกในครอบครัวได้สร้างความดีร่วมกันทุกวันอาทิตย์โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรม
6.โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รณรงค์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและกินอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลความเจ็บป่วย
7.โครงการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของท้องถิ่นตัวเอง มีจิตสำนึกสาธารณะ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งสร้างการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
8.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
และในอนาคตอาตมายังอยากเห็นคนในชุมชนมีความสามัคคีร่วมมือกันสร้างธุรกิจของชุมชนในรูปแบบต่างๆเช่นธนาคารชุมชน สหกรณ์ชุมชน น้ำดื่มชุมชน โรงสีชุมชน เพื่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงเพราะสามารถสร้างงานในชุมชนได้ อันจะส่งผลให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
โครงการต่างๆเหล่านี้ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคำสอนทางพุทธศาสนาทั้งสิ้น งานเหล่านี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกคนสามัคคีและร่วมมือกัน หากใครที่เห็นความสำคัญและต้องการเป็นสมาชิกชมรมธรรมะสว่างใจสมัครได้ที่วัดชัยมงคลฯ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 054-274011/084-1692769 ทุกวันทุกเวลา เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคมคุณธรรมร่วมกัน โดยทางอาตมาจะจัดวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทางในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และเข้าใจรายละเอียดในการทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ อยากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันเผยแพร่แนวคิดและโครงการที่ดีเหล่านี้สู่สังคมไทยให้มากที่สุดเพราะถ้าชุมชนเข้มแข็ง สามัคคีและมีคุณธรรมแล้วจะสามารถต่อสู้กับกระแสทุนนิยมได้ ไม่ต้องกลัวตกงานเพราะกลุ่มทุนที่ย้ายฐานการผลิต ถ้าเราคิดเป็นและร่วมมือกันบ้านเมืองเราจะไปรอดแต่ต้องยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิต เราจะพบทางออกของสังคมไทย

สอบถามรายละเอียด
โทร.054-274011/084-1692769 ( พระอาจารย์เบิร์ด)

chaimongkol
Admin

จำนวนข้อความ : 54
Join date : 03/06/2009
ที่อยู่ : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

http://chaimongkol.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ